Introduktion

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.playsam.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Playsam i Kalmar AB, org. nr 556388-6596, Box 44, 39120 Kalmar (hädanefter ”Playsam” eller ”vi”).

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.

Bekräftelse

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en bekräftelse till din email-adress. Det är därför viktigt att du skriver in rätt email-adress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med Playsam. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

Betalning

Du kan välja att betala med bank-, kreditkort, Paypal eller genom faktura( endast företag). Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter PayEx alla våra banktransaktioner. Playsam hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.

Betalning med kort
Playsam tar inte ut någon extra kostnad för kortbetalningar. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning så kan beställningen automatiskt komma att avbeställas.

Priser

Alla priser som du ser på Playsams webbsida är inklusive moms. Länder utanför EU är föremål för särskilda moms- och tullförpliktelser. Länder som inte är med i EU är föremål för särskilda moms- och tullförpliktelser.

Beställningar

Beställningar kan endast göras av personer som är 18 år eller äldre och som inte står under förmyndarskap.
Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas till polisen. Detsamma gäller eventuella beställningar där Playsam misstänker brott.
Playsam förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera priser på erlagda beställningar. Ifall ett angivet pris för en vara är uppenbart felaktigt så kan Playsam avbryta köpet och om kunden har betalat för produkten ska Playsam återbetala pengarna till kunden.

Returer

Privatpersoner har rätt att returnera en beställning inom 30 dagar från att de mottagit den. Denna rätt gäller dock under förutsättning att produkten och dess förpackning är i oförändrat skick. Om en kund utnyttjar sin rätt att returnera en vara ska den kontakta Playsam för att få en adress att skicka varan till. Kostnader för att returnera produkter betalas av kunden. Om en försändelse skadas under transport till kunden, ska Playsam kontaktas inom 30 dagar från och med den dag då kunden mottog försändelsen.

Personlig information

När du handlar på vår webbsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Playsam kan också använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies här.

Produktinformation

Playsam har rätten att ändra priser, ta extra kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar produktens rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

Leveranser och avbeställningar

Playsam levererar sina produkter över hela världen. Leveranser görs i samarbete med DHL och dess partners i andra länder. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta Playsam inom 30 dagar från att du fått varorna. Detta är dock under förutsättning att varorna inte packats upp och är i samma skick som när du mottog dem. Kostnaden och risken för att transportera varor du vill returnera till Playsam åläggs kunden.
För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från Playsam antingen via email eller telefon. Om en produkt inte längre säljs har Playsam rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Playsam kommer att underrätta kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig.

Kundklagomål

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.

Eventuella klagomål ska göras till Playsam. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner om återlämning av varan.

Felaktiga produkter som återlämnas till Playsam ska alltjämt behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. För det fall en återlämnad produkt inte har några fel kommer Playsam ta ut en avgift om 100 SEK i transportkostnad. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning.

Ansvar

Playsams ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.
Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.playsam.com är begränsad till det totala beloppet av din beställning. Playsam har inget ansvar för indirekta förluster.

Force Majeure

Playsam ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom Playsams kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Playsam eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

Användargenererat innehåll

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Playsam tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta Playsam.

Äganderätt

Alla produkter förblir Playsams egendom tills full betalning är erlagd.

Bedrägeri

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Playsam förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då Playsam självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

Uppsägning

Playsam förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om Playsam misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

Klausulers giltighet

Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

Innehavare av rättigheter

De immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på www.playsam.com, som tillhör Playsam får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av Playsam. All användning av www.playsam.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av Playsam.
Denna webbsida ägs exklusivt av Playsam. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet Playsam.

Ändringar

Playsam kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Playsam. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.


Bolagsinformation
Playsam i Kalmar AB
Box 44
39120 Kalmar
SVERIGE
Hemort: Kalmar